Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door G&M tentrent, nader te noemen: de gebruiker, aan de huurder, nader te noemen: de huurder, gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de gebruiker met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de gebruiker niet, behoudens indien en voor zover de gebruiker daarmede uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de gebruiker de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel of tussenpersonen van de gebruiker.

Prijzen
De door de gebruiker opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro’s inclusief btw en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen.

Annulering
Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot 7 dagen voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient te geschieden via de telefoon of per e-mail. In geval van annulering is de huurder 0% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering tussen de zesde dag en tweede dag is de huurder 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering 1 dag (24 uur) van te voren geeft de gebruiker  het recht 100% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. De gebruiker heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welk hoofde dan ook.

Termijn/Tijdstip verhuur
Afspraken tussen de gebruiker en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken kan beschikken, zullen door de gebruiker met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. In geval van (dreigende) overschrijding zal de gebruiker met de huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieruit te komen. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding.

Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de aan het verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzigen van de gebruiker, diens personeel en/of de personen waarvan de gebruiker zich bedient, nauwgezet op te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder dan wel door derden wordt toegebracht aan de verhuurde zaken. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de huurder kan instaan voor het uitblijven van schade in voormelde zin – dit alles ter beoordeling van de gebruiker – heeft de gebruiker het recht om de verhuurde zaken weer tot zich te nemen en/of af te voeren, zonder dat de aanspraken van de gebruiker op betaling van de overeengekomen prijs daardoor wordt verkort en zonder dat de huurder enige recht op schadevergoeding kan doen gelden. In geval van beschadiging van het gehuurde wordt door de gebruiker de oorzaak van de schade en de gevolgen zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de huurder bekend gemaakt. Indien de huurder over oorzaak en gevolgen van mening verschilt met de gebruiker dient hij dit met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde schriftelijke mededeling schriftelijk aan de gebruiker mede te delen, waarna door de gebruiker een aan een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert zal worden aangezocht met het verzoek een voor beide partijen bindend oordeel uit te brengen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.

Betaling
De gebruiker behoudt het recht dat de huurder zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit voldoet bij een bedrag hoger dan € 500,00.  De huurder zal de totale overeengekomen prijs, of -ingeval van een gedeeltelijke vooruitbetaling- het restant daarvan, naar keuze van de gebruiker, contant dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. Bij uitblijvende tijdige betaling is de huurder van rechtswege in gebreke zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist. De ten gevolge van het in gebreke blijven van de huurder ontstane kosten van invordering, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van de openstaande hoofdsom alsmede de daarover verschuldigde rente, zulks met een absoluut minimum van 45 euro.

Aansprakelijkheid
Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de gebruiker niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de huurder als bij derden. De huurder vrijwaart de gebruiker ter zake van eventuele vorderingen van derden. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door de gebruiker met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.